بالون

وبلاگ رسمی انتشارات بالون

نشریه بالون
کمیک فارسی
آخرین نظرات
دوستان ما


بالون

نخستین جرقه های انتشارات بالون دراواخرسال90 زده شد.زمانی که هیچ نشریه ویاانتشاراتی به صورت تخصصی به مبحث کمیک نمیپرداخت و لزوم وجودچنین رسانه ای درایران کاملاملموس بود.چرخ گردون اینگونه چرخیدکه اسباب آشنایی بااهالی تحریریه پیلبان فراهم شودوچندایده ای که بررسی نشده باازدورخارج شدن پیلبان به خاک سپرده شد.
دیری نپایدکه تابستان سخت 91آغازگشت وشایدبزگترین ایرادمادرآن دوره به دنبال حامی گشتن گشته بود.آن تابستان موجب آشنایی من باتعدادی ازدوستان متخصص دراین زمینه گشت وآرامش پیش ازطوفان ازقبول پیشنهادهمکاری توسط تعدادی ازدوستان اهل قلم شروع گشت وبا وعده بعیدهای یکی ازاعضای حوزه هنری مبنی برحمایت خاتمه یافت.پس ازتابستان91که پربودازامیدواهی دوران سیاه بالون آغازگشت که تنهافعالیت های بالون درآن زمان محدودبه ترجمه تعدادی کمیک استریپ روزانه واخبار و پیش نمایش کوتاه گشته بودوامیدچندانی به آینده وجودنداشت.لازم به ذکراست که نخستین ترجمه های بالون مربوط به آن زمان بود.

پایز91که به راستی خزان بالون بودباآن که دیرگذشت,گذشت;هرچندکه این خزان پس ازانتشارشماره صفرنشریه بالون بانام آزمایشی هفت رنگ که حاصلی ازدوران کم تجربگی ماوبه راستی میخی بودبرتابوت ایده های نخستین ما دوره جدیدخودراآغازکرد,اماشروع به کاروبلاگ خبرگزاری بالون که درآن زمان "رنگین کمان" نام گرفته بودنخستین شکوفه های بهاری بالون بود.درهمان زمستان نخستین شماره "مشرق زمین"(ویژه نامه مانگا وانیمه بلون)وسپس ترجمه کمیک ها و وب کمیک های متعددباعث ورودکامل بالون به فصل بهارخویش گشت.

دراردیبهشت ماه92انجمن بالون باهدف گردهم آوردن متخصصان این عرصه شروع به کارکرد.درهمین تاریخ اوج فعالیت وبلاگ سابق بالون شروع شد.باآنکه انتشارات بالون افتتاح گشته بوداماهنوزاز آنچه که مامدنظرداشتیم دوربود.سرانجام درتیرماه92نخستین شماره بالون منتشرشدکه استقبال خوانندگان راباخود

به ارمغان آورد.حال که  بالون واردفازدوم فعالیت های خودگشته است,لزوم یک پایگاه مناسب برای ارتباط میان ماوخوانندگان به شدت محسوس گشته;ازاین روخوانندگان محترم نشریه بالون ازاین پس میتوانندجدیدترین اخبارمرتبط باکمیک وانیمیشن وهمچنین جدیدترین کمیک بوک های پارسی شده انتشارات راازهمین پایگاه به صورت رایگان دریافت کنند.

درآخرامیدواریم بالون سکوی پرتابی باشدبرای فعالیت هرچه بهتردوستداران رسانه های مصوردرایران.مشخصادراین راه به یاری تمامی شماعزایزان نیازمندیم وامیداست که دراین راه ماازنظرات وپیشنهادات خودمحروم نگردانید.