بالون

وبلاگ رسمی انتشارات بالون

نشریه بالون
کمیک فارسی
آخرین نظرات
دوستان ما

۴ مطلب با موضوع «اخبارومقالات» ثبت شده است

 • ۲
 • ۰

شماره نخست نشریه بالون منتشرشد

بالاخره پس ازمدتهانخستین شماره نشریه بالون منتشرشد,نخستین شماره ای که گرچه بی اشکال نیست ,حاصلیست از تلاش شبانه روزی مابرای رسیدن به هدفی بزرگ .بی شک رسانه کمیک به قدمی بزرگ نیازداردبرای مطرح شدن.بالون گرچه قدمی چندان بزرگ نیست,امااگرفرصت یابدهمچون گلوله ای برفی رشد میکندوجلومیرود تاهدف رانیز درنوردد و باقدم هایی بزرگتر ردپایی قابل اعتناازعالم کمیک رادراین زمستان رسانه ای  درایران برجای بگذارد.

 • محمد ارشیا
 • ۱
 • ۰

//bayanbox.ir/id/7947499655128929633?view

برخی از نرم افزارهاجزئی ازنیازهای روزانه است وهیچکس نمیتواندازآنهاصرف نظرکند وب دون مشکل به کارهای خودادامه دهد.سری نرم افزارهایadobeهمواره بخش مهمی ازنیازهای کاربران راپوشش میدهندوکمتر کسی است که نام نرم افزارهای تخصصی و مهم این شرکت نظیرفتوشاپ وافترافکت به گوشش نخورده باشد.اماهرچه ازحیطه نرم فزارهای نخصصی که برای مشاغل گرافیکی ,مهندسی و...موردنیازند دورمیشویم,نه تنهاازارزش محصولات این شرکت کاسته نمیشود,که نامی جدیدخودرانمایان میکندکه هرچندخیلی ازماازآن استفاده میکنیم اماکارکردن بااین نرم افزارآنقدرساده است که سخت است باور کنیم چنین شرکتی توانسه باشداین محصول روان وعام پسندرامهیاکند.نام این نرم افزارتخصصی ودر عین حال راحت وکاربر پسند که هم اکنون قصدمعرفی آن راداریم چیزی نیست جزadobe pdf readrerکه این نام دیگربرای هر کتابخوانی آشناست...

 • محمد ارشیا
 • ۱
 • ۰

//bayanbox.ir/id/1979003831615408886?view

ازآنجایی که یکی ازمهمترین فعالیتهای بالون ترجمه برترین عناوین کمیک وانیمیشن جهان میباشد,تصمیم برآن شدکه تمامی لوازمی که برای استفاده هرچه بیشترکاربران ازخدمات بالون موردنیازاست فراهم گردد.ازمهمترین ابزارهای موردنیازبرای استفاده کردن ازخدمت رایگان ودریافتی,داشتن نرم افزارهایی باتوانایی بازکردن  فرمت احتمالی فایل هاست.ازاقدامات رایجی که توسط بسیاری ازوب سایت هایی که درعرصه کمیک وانیمیشن انجام میشود,فشرده سازی فایل هابرای دریافت راحت ترآن هاست;ازمهمترین فرمتهایی که فایل هاپس ازفشرده سازی به آن هاتغیرمیکنندمیتوان بهzip,7zipوrarاشاره کردکه تمامی این هابانرم افزاری که اکنون به شمامعرفی میکنیم به راحتی قابل دسترسی خواهندبود.

 • محمد ارشیا
 • ۱
 • ۰


بالون

نخستین جرقه های انتشارات بالون دراواخرسال90 زده شد.زمانی که هیچ نشریه ویاانتشاراتی به صورت تخصصی به مبحث کمیک نمیپرداخت و لزوم وجودچنین رسانه ای درایران کاملاملموس بود.چرخ گردون اینگونه چرخیدکه اسباب آشنایی بااهالی تحریریه پیلبان فراهم شودوچندایده ای که بررسی نشده باازدورخارج شدن پیلبان به خاک سپرده شد.

 • محمد ارشیا